کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍رم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌ -- آل‍م‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍س‍ل‍ر، دی‍رک‌، ۱۹۴۴ - م‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ج‍ه‍رم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسان کلاسیک
کسلر، دیرک ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران : جهرم جامعه شناسان : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد جهرم   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۷۷‬,‭آ۷،‌ک۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک