کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وان‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
زن‍ان‌
م‍اده‌ م‍خ‍در ن‍اس‌
گ‍ری‍ب‍ای‍دوف‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ی‍وی‍چ‌، ۱۷۹۵- ۱۸۲۹ hciveeigreS rdnaskelA vodeiobirG -- داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍وال‍م‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ۱۳۰۹-
ب‍ووار، س‍ی‍م‍ون‌ دو، ۱۹۸۶-۱۹۰۸ed enomiS ,rovuaeB. -
ت‍ی‍ن‍ی‍ان‍وف‌، ی‍وری‌ ن‍ی‍ک‍لای‍وی‍چ‌، ۱۸۹۴- ۱۹۴۲
رب‍اطی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌ پ‍ور، م‍ژگ‍ان‌
چ‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
ت‍وس‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودروت‍ک‍لان‌ ت‍وس‌، م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌: ن‍وی‍ن‌ ت‍وس‌
ک‍ت‍اب‍دار ت‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قتل وزیر مختار، یا، گوشه ای از روابط قاجاریه با دربار روسیه در دوران فتحعلی شاه و ترجمه حال الکساندر سه رگه یه ویچ گریبایه دوف ، نویسنده و دیپلمات روسیه در اوایل قرن نوزدهم
تینیانوف ، یوری نیکلایویچ ، ۱۸۹۴- ۱۹۴۲ ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۴۶/۵‬,‭‌ت۹‌ق۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری ایران .استخدام های کشوری ، ارتش و نیروی انتظامی ، ...با افزایش ها و بازنگری کامل همه ی قوانین و مقررات استخدامی و اداری تا مرداد۱۳۷۹
ابوالمحمد، عبدالحمید، ۱۳۰۹- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه کاربردی میزان ورود قاچاق موادمخدر در شهرستان بیرجند و اثرات ناشی از آن
فتحیان پور، مژگان ؛  شرکت تولیدی قطعات خودروتکلان توس ، مشهد   ،
شماره راهنما: ۴۷۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جنس دوم
بووار، سیمون دو، ۱۹۸۶-۱۹۰۸ed enomiS ,rovuaeB. - ؛  تهران توس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۸‬,‭‌ب۹‌ج۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خاموشی غریبانه ی سید علی :سرگذشتی واقعی از مصایب و مرارت های یک یتیم
چلوی ، علی ، ۱۳۶۳- ؛  مشهد کتابدار توس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌چ۲‌خ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی :بررسی مصرف ماده مخدر ناس در جامعه و میزان تاثیر آثار مخرب آن در بین جوانان و نوجوانان
رباطی ، مجتبی ؛  تهران مرکز آموزشی : نوین توس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۳۹۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک