کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍روه‌س‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴-
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴-
دورک‍م‌، داوی‍د ام‍ی‍ل‌، ۱۸۵۸- ۱۹۱۷
ن‍ورث‌ وی‌، م‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی دینی
توسلی ، غلامعباس ، ۱۳۱۴- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۰‬,‭‌ت۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
توسلی ، غلام عباس ، ۱۳۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ت۹۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر گروه سنجی و پویائی گروهی
نورث وی ، مری ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۳‬,‭‌ن۹د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودکشی
دورکم ، داوید امیل ، ۱۸۵۸- ۱۹۱۷ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭د۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک