کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اروپ‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ف‍ض‍ای‌ م‍ج‍ازی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ --ن‍وآوری‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌، ۱۹۴۱ - م‌
دارن‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
ش‍ع‍اع‌ ک‍اظم‍ی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍ره‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍د
لاودن‌، ک‍ن‍ت‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱-
م‍ولان‍ا، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۵-
ن‍ب‍وی‌، ف‍اطم‍ه‌( خ‍وش‌ طی‍ن‍ت‌)
ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌ن‍ژاد، اع‍ظم‌
چ‍ودری‌، اس‌ .ک‍ی‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ای‍ران‌۱۴۰۰
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ارa؛ ک‍رج‌
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقاله های همایش علمی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی ، تهران ، ۲۵ - ۲۸ آذر۱۳۸۱
همایش علمی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی ( ۱۳۸۱ :تهران ) ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی ؛ ایران ۱۴۰۰   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲۱‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متون پایه یونسکو درباره جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیق در جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭و۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علم در جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری اطلاعات
لاودن ، کنت ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ل۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فناوری اطلاعات
فرهمند، محمد ؛  تهران حریم دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف۴۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۴ و نظارت بر عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه
ایران .ریاست جمهوری .معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ؛  تهران ریاست جمهوری . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ ۱‌س۲۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی
مولانا، حمید، ۱۳۱۵- ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۶‬,‭‌م ۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هند بوک مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات )TCI(
باصری ، علی اکبر ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۰‬,‭‌ش۱۶،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جهان شبکه ای :در آمدی برنظریه و عمل درباب جامعه اطلاعاتی
دارنلی ، جیمز ؛  تهران چاپارa؛ کرج   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭د ۳۶‌ج۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات ( مفاهیم ، اصول و برخی کاربردها)
صالحی ، محمدرضا ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ص۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات دراروپا( ۲۰۰۳)
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۲۴۰/۹‬,‭‌گ ۴۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای امنیت فناوری اطلاعات =koobdnaH ytiruceS TI
تهران دانشگاه تهران ، مرکز انفورماتیک   ، -۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ؛  تهران اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۱-۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌س ۴۳۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهایی برای کتابخانه های مدرن
چودری ، اس .کی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵،‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی ( نو پدید :)با تاکید بر تئوری های زیربنایی و راهکارهای مقابله ای
شعاع کاظمی ، مهرانگیز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌ش۷آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دنیای مجازی :امکانات ، قوانین ، روشها و ابزارهای ارزیابی
نجفقلی نژاد، اعظم ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۸۸۹۷۹۵۶۱،آدرس ناشر :تهران - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 701 واحد 1 کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ن۳د۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات ، ارتباطات و شبکه ها :استانداردها و پروتکلها
نبوی ، فاطمه ( خوش طینت ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ن۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2