کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ی‍م‍ورزاده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍دز
ای‍دز -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ت‍ری‍اک‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ح‍ش‍ی‍ش‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ه‍روئ‍ی‍ن‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ وی‍روس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ک‍وک‍ائ‍ی‍ن‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دری‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۵-
اش‍ت‍ن‌، راب‍رت‌
ب‍دای‍ت‌، آرش‌، ۱۳۵۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍روان‍ل‍ی‌، م‍ان‍ی‍ک‌
داوس‍ون‌، ان‍دی‌
دن‍ی‍ن‍گ‌ ، پ‍ت‌ ،۱۹۵۰ - م‌
س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌، ۱۹۳۳-
س‍راج‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌،۱۳۵۴-
ص‍ال‍ح‌پ‍ور، ش‍ه‍اب‌
لال‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
م‍س‌ چ‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
م‍ورای‍س‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
ه‍اب‍ل‍ی‌، ج‍ان‌
ک‍ن‍س‍ت‍اب‍ل‌، ن‍ی‍ک‌
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌: ک‍ی‍اطب‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان اعتیاد
صالح پور، شهاب ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۳ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :بیماری فردی - فاجعه اجتماعی اطلاعات کلی در مورد اعتیاد برای استفاده عموم
لاله ، محمود ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ل۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هپاتیت ویروسی و اتوایمون
ابراهیمی دریانی ، ناصر، ۱۳۳۵- ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : نشر طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۴۸‬,‭‍ه۲۵‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی روان پزشکی بالینی کاپلان
سادوک ، بنجامین ، ۱۹۳۳- ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۶‬,‭‌ک۲‌چ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنمای ایدز
هابلی ، جان ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کوکائین =eniacoC
کنستابل ، نیک ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۱۰‬,‭‌ک۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تریاک به انضمام مطالبی درمورد ترک اعتیاد با متادون و معرفی دارویی جدیدتر در ترک اعتیاد
مورایس ، فرانسیس ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۵‬,‭‌ت۴‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هروئین
اشتن ، رابرت ؛  تهران تیمورزاده : طبیب : کیاطب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‍ه ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر تاثیر
دنینگ ، پت ،۱۹۵۰ - م ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۲۹‬,‭د ۹‌غ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حشیش در گذر تاریخ
بروانلی ، مانیک ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۵‬,‭‌ب ۴‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنچه همگان باید در مورد ایدز بدانند
سراجی ، مژگان ،۱۳۵۴- ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌س ۳۷آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگی با عفونت ایدز :راهنما جهت ایزوله کردن
بدایت ، آرش ، ۱۳۵۹ - ، گردآورنده ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶‬,‭‌ب۸ز۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیگار وقلب
مس چی ، مژگان ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶‬,‭‌م ۸‌س۲۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت :برای ویژه کاران خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی
داوسون ، اندی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : نشر طیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع سلامت خانواده
تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک