کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ی‍ن‍ی‍ان‍وف‌، ی‍وری‌ ن‍ی‍ک‍لای‍وی‍چ‌، ۱۸۹۴- ۱۹۴۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ری‍ب‍ای‍دوف‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ی‍وی‍چ‌، ۱۷۹۵- ۱۸۲۹ hciveeigreS rdnaskelA vodeiobirG -- داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍ن‍ی‍ان‍وف‌، ی‍وری‌ ن‍ی‍ک‍لای‍وی‍چ‌، ۱۸۹۴- ۱۹۴۲
 
ناشر:
ت‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قتل وزیر مختار، یا، گوشه ای از روابط قاجاریه با دربار روسیه در دوران فتحعلی شاه و ترجمه حال الکساندر سه رگه یه ویچ گریبایه دوف ، نویسنده و دیپلمات روسیه در اوایل قرن نوزدهم
تینیانوف ، یوری نیکلایویچ ، ۱۸۹۴- ۱۹۴۲ ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۴۶/۵‬,‭‌ت۹‌ق۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک