کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ث‍ال‍ث‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ن‌ ل‍ادن‌(خ‍ان‍دان‌)
ج‍ع‍ف‍ری‌، ش‍ع‍ب‍ان‌ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
داری‍وش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۴۸۵-۵۲۱ ق‌.م‌
زرت‍ش‍ت‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، ش‍ع‍ب‍ان‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
م‍دن‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍ل‌، اس‍ت‍ی‍و
ی‍ون‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر ی‍ول‍ی‍وس‌
 
ناشر:
ث‍ال‍ث‌
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پادشاه پادشاه پارسی داریوش یکم
یونگ ، پیتر یولیوس ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۵۱‬,‭‌ی ۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و آئین زرتشت
عباسیان ، احمد ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۵۹۰‬,‭د۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات شعبان جعفری
جعفری ، شعبان ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ج ۶۸‌خ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد در ایران
مدنی ، سعید ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بن لادن ها: داستان زندگی و ثروت یک خاندان
کل ، استیو ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭CS‬,‭۱۱۲۹‬,‭‌ب۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک