کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍ارن‍ارد، چ‍س‍ت‍رای‍روی‍ن‍گ‌، ۱۸۸۶- ۱۹۶۱
ب‍ارن‍ز، ه‍ری‌ ال‍م‍ر، ۱۸۸۹- ۱۹۶۸
ت‍رن‍ر، ج‍ان‍ات‍ان‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴-
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴-
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
روش‍ه‌، گ‍ی‌،۱۹۲۴-
ع‍ج‍م‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، س‍ی‍اوش‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
م‍س‍اوات‍ی‌ آذر، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۱۲-
م‍ول‍ر، ج‍ان‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۸۹۵-
وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌، ۱۹۲۸-
گ‍لاب‍ی‌، س‍ی‍اوش‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
آرون‌
اح‍رار
ان‍ت‍ش‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
طه‍وری‌
ق‍ق‍ن‍وس‌: م‍ن‍ص‍وری‌
م‍رک‍ز
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر س‍م‍اط- ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ی‍لان‌
ن‍ش‍ر م‍س‍ع‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌: وی‍س‍ت‍ار
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی دینی
توسلی ، غلامعباس ، ۱۳۱۴- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۰‬,‭‌ت۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وظیفه های مدیران
بارنارد، چسترایروینگ ، ۱۸۸۶- ۱۹۶۱ ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۲و۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشت ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] نشر سماط- انتشارات گیلان   ، ۱۳۷۲-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ضروریات و آزمونهای مراجع علوم پایه پزشکی :درسنامه بهداشت
پارک ، جان اورت ، ۱۹۲۸- ؛  تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۵‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی پزشکی و بهداشت
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۱۸‬,‭‌م۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در جامعه شناسی
مولر، جان هنری ، ۱۸۹۵- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌م۸۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه ابتدائی تا جامعه جدید
بارنز، هری المر، ۱۸۸۹- ۱۹۶۸ ؛  تهران , تهران نشر همراه , همراه   ، ۱۳-۱۳۷۱ , ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭‌ب۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و جامعه شناسی جنائی
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] نشر همراه : ویستار   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی جامعه :مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲ر۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۹ -۲۱ آذر ماه ۱۳۷۰)
سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۳۷۰ :تهران ) ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساخت نظریه جامعه شناختی
ترنر، جاناتان ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ت۴‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
توسلی ، غلام عباس ، ۱۳۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ت۹۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی جامعه شناسی
گلابی ، سیاوش ، ۱۳۲۳- ؛  [تهران ] نشر میترا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌گ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنش اجتماعی :مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی
روشه ، گی ،۱۹۲۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۵‬,‭ر۹‌ک۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جامعه شناسی
عجمی کاشانی ، سیاوش ؛  تهران نشر مسعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌ع۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه و فرهنگ ( مجموعه مقالات )
تهران آرون   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌ج۲۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
مساواتی آذر، مجید، ۱۳۱۲- ؛  تبریز احرار   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
[تهران ] ققنوس : منصوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۸‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی جامعه شناسی
وبر، ماکس ، ۱۸۶۴- ۱۹۲۰ ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۷‬,‭و۲‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4