کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍س‍ت‌، ژان‌ م‍ی‍ش‍ل‌
ب‍ی‍ب‍اک‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وروزی‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍راه‌: وی‍س‍ت‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و جامعه شناسی جنائی
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] نشر همراه : ویستار   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنایت
بست ، ژان میشل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۹۶۷‬,‭‌ب۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنایی
بیباک ، سعیده ؛  گرگان انتشارات نوروزی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف ۲‌ب۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک