کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍وان‍ان‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌ال‍ل‍ه‍ی‌، س‍ی‍ف‌ال‍ه‌، ۱۳۲۴-
ک‍ار، آل‍ن‌، ۱۹۳۴- ۲۰۰۶ م‌
ک‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و نقطه نظرها در زمینه مواد مخدر :مجموعه مقالات
تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زیستن و مواد مخدر
سیف اللهی ، سیف اله ، ۱۳۲۴- ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌س۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترک آسان سیگار
کار، آلن ، ۱۹۳۴- ۲۰۰۶ م ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک۲،‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اعتیاد :راهنمای جامع والدین در زمینه جوانان و مواد مخدر
کی ، جیمز ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ،۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹،‌ک۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک