کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌.
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ( ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
ف‍ش‍ارروان‍ی‌ ک‍ار
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ش‌
ه‍اب‍رم‍اس‌ ی‍ورگ‍ن‌- ۱۹۲۹م‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۶-
ب‍وردی‍و، پ‍ی‍ر، ۱۹۳۰erreiP ,ueidruoB -
ت‍رن‍ر ، ج‍ان‍ات‍ان‌H nahtanoJ ,renruT.
روش‍ه‌، گ‍ی‌، ۱۹۲۴yuG ,rehcoR -
ش‍ارون‌، ج‍وئ‍ل‌، ۱۹۳۹M leoJ ,norahC. -
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،
ف‍ی‍ن‍ل‍ی‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍زگ‍وردون‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
م‍س‍اوات‍ی‌آذر، م‍ج‍ی‍د
م‍ی‍رس‍اردو، طاه‍ره‌
ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۷-
پ‍ارک‍ر، ج‍ان‌rekrap nhoJ
چ‍ل‍ب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۱-
ک‍ال‍ی‍م‍و، رای‍ج‍اajiaR ,omilaK
ک‍رای‍ب‌ ، ی‍ان‌nai ,biarc
ک‍رون‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد، ۱۹۱۳derflA siweL ,resoC -
گ‍ل‍ش‍ن‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌
 
ناشر:
(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا وس‍ی‍م‍ا)
آش‍ی‍ان‌
آگ‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
رس‍ا، رس‍ان‍ش‌ ؛ وزارت‌ ن‍ف‍ت‌ ، ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍الای‍ش‌ و پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
طه‍وری‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍س‍اوات‍ی‌ آذر
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی و کجرویهای اجتماعی
فرجاد، محمد حسین ، ؛  تهران قوه قضاییه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاه های جامعه شناسی درباره تغییر اجتماعی
مساواتی آذر، مجید ؛  [تهران ] مساواتی آذر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۵‬,‭‌م۵د۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بلاهای اجتماعی قرن ما
قم شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ب۸‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی
شارون ، جوئل ، ۱۹۳۹M leoJ ,norahC. - ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ش۲د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه کنش :دلایل عملی و انتخاب عقلانی
بوردیو، پیر، ۱۹۳۰erreiP ,ueidruoB - ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ب۹۳‌ن۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اجتماعی مدرن
کرایب ، یان nai ,biarc ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۴‬,‭‌ک۴‌ن۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی نظم
چلبی ، مسعود، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲‌چ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی پزشکی
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۱۸‬,‭‌م۳‌ج۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و ساختار اجتماعی :درآمدی به مباحث جامعه شناسی شناخت
همیلتون ، پیتر،۱۹۴۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۷۵‬,‭‍ه۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساخت نظریه جامعه شناختی
ترنر ، جاناتان H nahtanoJ ,renruT. ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ت۴‌س۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭آ۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های بنیادی جامعه شناسی
کوزر، لوئیس آلفرد، ۱۹۱۳derflA siweL ,resoC - ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ک۹‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساختار بندی
پارکر، جان rekrap nhoJ ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱۱‬,‭‌پ۲‌س۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عوامل روانی - اجتماعی محیط کار
کالیمو، رایجاajiaR ,omilaK ؛  تهران رسا، رسانش ؛ وزارت نفت ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸۵‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات اجتماعی
روشه ، گی ، ۱۹۲۴yuG ,rehcoR - ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭ر۹۵‌ت۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامعه شناسی انگلیسی - فارسی
میرساردو، طاهره ؛  تهران : سروش (انتشارات صدا وسیما)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۷‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی
گلشن ، محمدرسول ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌گ۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی سلامت ( با رویکرد پزشکی )
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RV‬,‭۲۶/۵‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ( چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم )
کرون ، جیمز ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۱۸/۳‬,‭‌ک۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر هابرماس
فینلیسون ، جیمزگوردون ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۷۹۹‬,‭‌ف۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک