کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
دولان‌، ک‍ی‍ت‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌راد، رض‍ا،
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
یک فنجان چای با فرشتگان رانده شده (:چالشی در درمان اعتیاد زنان در ایران )
دولان ، کیت ؛  تهران جامعه معاصر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاهش تقاضای موادمخدر( پیشگیری و درمان اعتیاد)
معصومی راد، رضا، ؛  تهران جامعه معاصر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک