کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ج‍م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ای‌ گ‍م‍ن‍ام‌
داروه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍وآاس‍ت‍ف‍اده‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
زن‍ان‌ -- داروه‍ا -- س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
آب‍ادی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ه‍وارد، م‌- ۱۹۴۱
خ‍رس‍ن‍د، م‍ه‍رن‍وش‌
خ‍رس‍ن‍د، م‍ه‍رن‍وش‌،۱۳۳۸-
ش‍اپ‍وری‌، ه‍رم‍ز
ل‍ت‍ی‍ری‌، دن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهبری برنامه ۱۲ قدمی ( :الگویی برای راهنمای درمان اعتیاد)
شاپوری ، هرمز ؛  تهران جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۲۷۸‬,‭‌ش۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، نگاه اجمالی
آبادینسکی ، هوارد، م - ۱۹۴۱ ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭آ۲‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فصل خیال
خرسند، مهرنوش ،۱۳۳۸- ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌خ۵۵،‌ف۶‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ناگفته ها :گفت و گو با زنان معتاد در حال بهبودی و بهبود یافته
خرسند، مهرنوش ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌خ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های سوء مصرف مواد مخدر
لتیری ، دن ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک