کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍وان‍ان‌ --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌ال‍ل‍ه‍ی‌، س‍ی‍ف‌ال‍ه‌
ک‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
گ‍اس‍وپ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
:ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع والدین در زمینه جوانان و مواد مخدر
کی ، جیمز ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اعتیاد ، زیستن با سوء مصرف مواد مخدر
گاسوپ ، مایکل ؛  تهران bتلفن ناشر : ۴۴۲۱۹۲۲۰-۴۴۲۳۱۹۰۴,نمابر ناشر ; ۴۴۲۳۱۹۰۶,آدرس ناشر :خ ستارخان ، خسرو شمالی کوچه حاجی آقا زاده پلاک ۱۹ :جامعه پژوهان سینا، انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۲۹‬,‭‌گ۲‌ج۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران ( مجموعه مقاله ها و نظرها)
سیف اللهی ، سیف اله ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶،/‌ف۲،‌س۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک