کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌--ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در--م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌--روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ص‍ادق‌
 
ناشر:
ج‍اودان‍ه‌ :ج‍ن‍گ‍ل‌
ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جنایات سازمان یافته فراملی
سلیمی ، صادق ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌س۸‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل
ساکی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌س۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در رویه قضایی
تهران جاودانه :جنگل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر - قاچاق همراه با قانون مبارزه با مواد مخدر...
تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ...
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۴۲‬,‭د۹۵آ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک