کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍راد ت‍رک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍واد
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ دوگ‍ان‍ه‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ف‍اطم‍ه‌
ص‍ح‍ران‍ورد، م‍ه‍دی‌
ک‍م‍ی‍ن‍ر، ی‍ف‍راح‌، ۱۹۵۱ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (اردب‍ی‍ل‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر مدل مارلات در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد
جعفری ، عیسی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف مواد در نوجوانان : هم ابتلایی روان پزشکی و رفتارهای پرخطر
کمینر، یفراح ، ۱۹۵۱ - م ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ت۵،‌ک۸‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخش آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر "مدل مارلات " در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد
جعفری ، عیسی ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۲۳۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تعیین کننده های روانشناختی -اجتماعی موثر بر ماندگاری در ترک افراد موفق به ترک
جعفری ، عیسی ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (اردبیل )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۸۳۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر ارتقای سلامت روان ،روابط بین فردی و معنا در زندگی در افراد ترک کننده مواد
صحرانورد، مهدی ؛  آزاد اسلامی واحد خلخال ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۴۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی ترک ، انگیزش درمان و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد
حقیقت ، فاطمه ؛  پیام نور ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۵۹۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی ترک ، انگیزش درمان و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد
حقیقت ، فاطمه ؛  پیام نور ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۵۹۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک