کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌ -- .س‍ال‍گ‍رده‍ا
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
وح‍دت‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه تفاهم مذهبی در قرن هفتم و هشتم هجری
جعفریان ، رسول ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۱‬,‭‌ج۶‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سده تحریم تنباکو( به مناسبت یکصدمین سالگرد قیام تحریم تنباکو فصل نوین تاریخ سیاسی ایران )
نجفی ، موسی ، ۱۳۴۱ - ، گردآورنده ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۱۲‬,‭‌ن۳‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نشست تخصصی روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت :مجموعه سخنرانی ها و ضمیمه
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۷‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک