کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍وان‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
ج‍وان‍ان‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- وض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
ج‍وان‍ان‌ -- وض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ک‍ری‍ش‍ن‍ا م‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو، ۱۸۹۵- ۱۹۸۶uddiJ ,itruM anhsirK
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۳۴-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۱۹-
اس‍ک‍ن‍دری‌ راد، اس‍ک‍ن‍در، ۱۳۳۰-
ب‍اق‍ری‌ وان‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
خ‍ال‍ص‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
خ‍دای‍اری‌ ف‍رد، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹-
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
دی‍ن‍ک‌م‍ای‍ر، دان‌
ض‍راب‍ی‌، ه‍م‍ا، ۱۳۳۵-
ع‍ال‍ی‍خ‍ان‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
ل‍ه‌، ت‍ان‌ خ‍وی‌، ۱۹۲۳-
ن‍ی‍ازآذری‌، ک‍ی‍وم‍رث‌، ۱۳۳۶-
وای‍ت‍زم‍ن‌، ال‍ی‍س‌
پ‍ی‍ک‌ه‍ارت‌، ک‍ارل‌، ۱۹۳۹-
ک‍اچ‍ت‍ک‍وف‌، واس‍ی‍ل‍ی‌ دم‍ی‍ت‍ری‌ی‍وی‍چ‌
ک‍ری‍ش‍ن‍ام‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو، ۱۸۹۵- ۱۹۸۶
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد
ت‍ه‍ران‌ ت‍ای‍م‍ز
رش‍د
رون‍اس‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ف‍ق‌
ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ه‍ن‍ر و ت‍رب‍ی‍ت‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌: آزادان‍دی‍ش‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
رشد اجتماعی ( برای جوانان و خانواده ها)
وایتزمن ، الیس ؛  تهران انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۶۱‬,‭و۲ر۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
کاچتکوف ، واسیلی دمیتری یویچ ؛  تهران بنیاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۵۷‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کدام ؟ !نور یا ظلمات
اسکندری راد، اسکندر، ۱۳۳۰- ؛  تهران کارآفرینان : آزاداندیشان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
والدین موثر، فرزند مسئول " آموزش منظم برای کسانی که می خواهند والدینی موفق باشند"
دینک مایر، دان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭د۹و۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاو :پاسخ به سوالهای نوجوانان ، ویژه دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان
احمدی ، علی اصغر، ۱۳۳۴- ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از نتایج پژوهش ملی در وضعیت و نگرش و مسائل جوانان ایران ( جوانان ۱۴ تا ۲۹ ساله مراکز استانهای کشور)
تهران روناس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل نوجوانان و جوانان
خدایاری فرد، محمد، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌خ۴‌م۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جوانان استثمار شده
له ، تان خوی ، ۱۹۲۳- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌ل۹‌ج۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جوان در هیاهوی اضطراب :سیری در سلسله نیازهای جوانان
اسماعیلی ، امیر، ۱۳۱۹- ؛  تهران هنر و تربیت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌ف‍لا۵۴‌ج۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چشم اندازی بر نیازها و مسائل نوجوانان و جوانان
نیازآذری ، کیومرث ، ۱۳۳۶- ؛  تهران فراشناختی اندیشه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌ن۹۳‌چ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان
پیک هارت ، کارل ، ۱۹۳۹- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۵‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اعتیاد در نوجوانان و جوانان
باقری وانائی ، پیمان ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برای جوانان
کریشنامورتی ، جیدو، ۱۸۹۵- ۱۹۸۶ ؛  [تهران ] نشر دنیای نو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۸۵‬,‭‌ک۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت :خودآموز پیشگیری ( ویژه دانش آموزان دوره متوسطه )
عالیخانی ، سیامک ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌ع۲‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت ( :مرجع علمی ویژه دبیران )
خالصی ، عباس ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌خ۲‌م۴۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت ( :ویژه دبیران رابط)
عالیخانی ، سیامک ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌ع۲‌م۴۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تقابل نسلها :والدین - جوانان ، مباحث رشد و اعتیاد
ضرابی ، هما، ۱۳۳۵- ؛  رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ض۴‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت ( :خودآموز ویژه والدین )
خالصی ، عباس ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، دفتر تحقیقات و توسعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌خ۲‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اطفال و جوانان بزهکار
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران تهران تایمز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و مسائل نوجوان و جوان
قائمی ، علی ، ۱۳۱۶- ؛  [قم ] شفق   ، ۱۳۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳/۴‬,‭‌ق۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6