کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ج‍ازی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، ۱۳۳۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ص‍ف‍وی‍ان‌، ۹۰۷- ۱۱۴۸ ق‌ -- .زن‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍ج‍ازی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، ۱۳۳۲-
 
ناشر:
ق‍ص‍ی‍ده‌س‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ضعیفه :بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی
حجازی ، بنفشه ، ۱۳۳۲- ؛  تهران قصیده سرا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۷۳۵/۲‬,‭‌ح۳‌ض۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک