کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ج‍ت‍ی‌ اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ث‍ب‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آذرپ‍ور، ح‍م‍ی‍د .۱۳۳۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ای‍وان‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ح‍ج‍ت‍ی‌ اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍ج‍ت‍ی‌اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی : بخشنامه های ثبتی تا اول دی ۱۳۸۳
آذرپور، حمید .۱۳۳۹ - ، گردآورنده ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۹۴‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین محشای چک ، برات ، سفته
حجتی اشرفی ، غلامرضا، ۱۳۱۵- ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌ح۳‌م۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ق۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایوان .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳‬,‭‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصطلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭‌ق۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک