کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍دادی‌، روح‌ ال‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ردگ‍ی‌ - درم‍ان‌
رس‍پ‍ری‍دون‌
 
پدیدآور:
ح‍دادی‌، روح‌ ال‍ه‌
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش گروهی کنترل تکانه بر کاهش تکانشگری ، ولع مصرف ، و شدت اعتیاد بیماران مصرف کننده کراک تدخینی
حدادی ، روح اله ؛  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کاربرد همزمان دارو های رسپریدون و فلوکستین همراه با گروه درمانی کنترل تکانه و متادون و تاثیر آنها بر تکانشگری و لغزش معتادان کراک
حدادی ، روح اله ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۷۰۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نشانه های افسردگی در مراجعان سوءمصرف کننده مواد در طول بهبودی اولیه
تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نشانه های افسردگی در مراجعان سوءمصرف کننده مواد در طول بهبودی اولیه
تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک