کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍س‍ن‌ اس‍ع‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ت‍ام‍ی‍ن‌
م‍واد م‍خ‍در -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
ح‍س‍ن‌ اس‍ع‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحران جهانی غذا و افزایش جمعیت :کشورهای نمونه چین ، هند، اندونزی و...
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] حسن اسعدی   ، [۱۳۷۱]
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۰۰۰/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی بنیادی درباره مواد مخدر
اسعدی ، حسن ؛  تهران حسن اسعدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آثار مکتوب ( فلسفی ، حقوقی ، اجتماعی و )...برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی به خصوص مواد مخدر
اسعدی ، حسن ؛  تهران حسن اسعدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک