کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ن‍ظارت‌ راه‍ب‍ردی‌ رئ‍ی‍س‌ج‍م‍ه‍ور، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد، م‍دارک‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات بیمه با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کمالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۹۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان دولت ( با آخرین اصلاحات و الحاقات ) به انضمام بیمه ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۸‬,‭آ۲۸،۱۳۹۲ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک