کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍زه‍ک‍اران‌ و م‍ج‍رم‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ -، ع‍ل‍ی‌ -، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -، ۱۳۱۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ زن‌
ش‍ک‍ای‍ت‌ ه‍ا( م‍ق‍ررات‌ م‍دن‍ی‌ -- ) ای‍ران‌ -- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- ح‍ق‍وق‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
م‍ع‍ام‍لات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، زه‍را، ۱۳۳۹-
اب‍راه‍ی‍م‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۰-
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۳- ۱۳۵۸
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۸-
داور، زه‍را
س‍ل‍طان‍ی‌ ل‍رگ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۸-
س‍ی‍دت‍اج‌ال‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
 
ناشر:
اس‍لام‍ی‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ار
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز ام‍ور زن‍ان‌ و خ‍ان‍واده‌
س‍ف‍ی‍ر ص‍ب‍ح‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ و آم‍وزش‌ ن‍اج‍ا
ک‍م‍الان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
امامی ، حسن ، ۱۲۸۳- ۱۳۵۸ ؛  تهران اسلامیه   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] بهمن برنا   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسن معاشرت ( از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ( ماده ۱۱۰۳ ق .م ).
داور، زهرا ؛  تهران سفیر صبح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۳/۵۵‬,‭د۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :اموال و مالکیت
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۴۶‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :وقایع حقوقی
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲د۹۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی معاملات معوض - عقد تکمیلی - بیع - معاوقیه - اجاره - قرض ضمیمه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران شرکت سهامی انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ک۲‌ح۷۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش حقوقی :شامل انواع مختلف ، دادخواست ها...
صبری ، نورمحمد ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ی اظهارنامه های کاربردی
سلطانی لرگانی ، شهرام ، ۱۳۴۸- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌س۸‌م۳۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ومقررات حقوق شهروندی و منشور حقوق زنان
تهران توسعه ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌م۳۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی قانون آئین دادرسی ...نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق شهروندی و قانونی متهمان با رویکرد پیشگیری از ضرب و جرح
سیدتاج الدینی ، علی ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت تربیت و آموزش ناجا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۳۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کاربردی شامل دادخواست - اظهارنامه - شکواییه
ابراهیم قزوینی ، محمد، ۱۳۶۰- ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران ( دیدگاه امام خمینی (ره )و مقام معظم رهبری و بررسی مستندات قانونی آن )
آیت اللهی ، زهرا، ۱۳۳۹- ؛  تهران ریاست جمهوری ، مرکز امور زنان و خانواده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۱۷/۵‬,‭آ۹۶‌ش۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی
بهرامی ، بهرام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ب۹آ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک