کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اش‍ن‍ای‍در، ری‍چ‍ارد ه‍رول‍د، ۱۹۴۷ - م‌
پ‍دف‍ی‍ل‍د، ک‍ال‍ی‍ن‌ ف‍ران‍ک‌
ک‍رزن‌، ل‍س‍ل‍ی‌ ب‍زی‍ل‌
ک‍لارک‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍ی‍ار
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ن‍اج‍ا
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مبانی حقوق جزا
کلارکسون ، کریستوفر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی )، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۷۸۶۹‬,‭‌ک۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق جزا
پدفیلد، کالین فرانک ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۶۶۲‬,‭‌پ۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق انگلیسی به فارسی
کرزن ، لسلی بزیل ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۳۱۳‬,‭‌ک۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی (شهری )برای پیشگیری از جرم
اشنایدر، ریچارد هرولد، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‌ف‍لا ۵‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک