کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ -- ان‍ت‍خ‍اب‌ از پ‍ی‍ش‌
خ‍ودی‍اری‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍لات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
 
پدیدآور:
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
ب‍رن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌H pilihP ,nietsnroB
ت‍اد، ج‍ودی‍ت‌
درداری‌ ، ن‌
دم‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ادواردز، ۱۹۹۴-۱۹۰۰-
روش‌، روب‍رت‍ا
ش‍ارف‌، ری‍چ‍ارد
ش‍ت‍ل‍ز، ل‍ن‍دروم‌ ب‍روئ‍ر، ۱۹۰۹-
ف‍ران‍زوی‌، اس‍ت‍ف‍ن‌
پ‍روی‍ن‌، لارن‍س‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق روان شناسی :اصول اخلاقی روان شناسان انجمن روان شناسی امریکا
تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۴‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی شخصیت :نظریه و تحقیق
پروین ، لارنس ؛  [تهران ] خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی
درداری ، ن ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پسر میخواهید یا دختر؟ جنس فرزند خود را انتخاب کنید
شتلز، لندروم بروئر، ۱۹۰۹- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۲۷۹‬,‭‌ش۲‌پ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند - آره هیچ چیز!
الیس ، آلبرت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۹۵‌ف‍لا۷۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
احساس بهتر، بهتر شدن ، بهتر ماندن
الیس ، آلبرت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌ف‍لا۶۶،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان اختلافهای زناشویی ( زناشویی - درمانی )
برنستاین ، فیلیپ H pilihP ,nietsnroB ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خروج از بحران ( بیماریهای مدیریت )
دمینگ ، ویلیام ادواردز، ۱۹۹۴-۱۹۰۰- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹د۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
فرانزوی ، استفن ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های روان درمانی و مشاوره
شارف ، ریچارد ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش ۱۵‌ن۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان شناسی بالینی و مشاوره
تاد، جودیت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
روش ، روبرتا ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭ر ۹‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک