کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍رس‍ن‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍دز -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ .دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
ش‍ک‍ای‍ت‌ ه‍ا( م‍ق‍ررات‌ م‍دن‍ی‌ -- ) ای‍ران‌ -- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌
م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در( ف‍ق‍ه‌)
م‍وادم‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ در م‍ورد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ غ‍ی‍رق‍ان‍ون‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در و داروه‍ای‌ روان‍گ‍ردان‌( -۱۹۸۸م‌=۱۳۶۷)
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۲-
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۴۲-
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ب‍اص‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹-
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۴۹ - ،گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍اص‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۴۹-
زاه‍دی‌، ع‍اطف‍ه‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ل‍رگ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۸-
طال‍ع‌ خ‍رس‍ن‍د، ه‍ادی‌
ع‍ی‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
ف‍روزش‌، روح‌ال‍ه‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مبتلایان به VIH: حمایت های حقوقی از بیماران VIH / ایدز در مقررات داخلی و حقوق تطبیقی
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۸۳۸‬,‭‌ب۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ب۲‌م۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری مواد مخدر
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۲۵آ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون شوراهای حل اختلاف در آیینه قوانین و مقررات مرتبط
زاهدی ، عاطفه ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭ز۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون برگزاری مناقصات همراه با آیین نامه های اجرایی
طالع خرسند، هادی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭‌ق۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک قوانین و مقررات موادمخدر
باصری ، علی اکبر، ۱۳۴۹ - ،گردآورنده ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ب۲۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیاست جنایی ( داخلی و بین المللی )مواد مخدر
باصری ، علی اکبر،۱۳۴۹- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ب ۲‌س۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات بیمه
فروزش ، روح اله ، ۱۳۵۸- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۹۸‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هند بوک مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات )TCI(
باصری ، علی اکبر ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۰‬,‭‌ش۱۶،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر قانون برگزاری مناقصات
عیدی زاده ، محمدحسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭‌ع ۹‌ش۴۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از قوانین و مقررات چک
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌ف‍لا۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از قوانین و مقررات مدنی
تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳‬,‭‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ی اظهارنامه های کاربردی
سلطانی لرگانی ، شهرام ، ۱۳۴۸- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌س۸‌م۳۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴،/آ۱۳۸۸۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اباذری فومشی ، منصور،۱۳۴۲- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭‌ف‍لا۲‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات ، دعاوی و جرائم در قانون کار
اباذری فومشی ، منصور، ۱۳۴۲- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌ف‍لا ۲۶‌ح۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوق کنونی
تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ق۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوق کنونی
تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۱۳۸۶۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
محموله های تحت کنترل
اردبیلی ، محمد علی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
محشای قانون مبارزه با مواد مخدر( با آخرین اصلاحات :)با رویکرد کاربردی ، قابل استفاده برای قضات ، وکلا، کارآموزان قضایی و دانشجویان حقوق
تهران خرسندی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک