کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ش‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ردگ‍ی‌
خ‍ش‍م‌
خ‍ش‍م‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
خ‍ش‍م‌--روان‌ درم‍ان‍ی‌
خ‍ش‍م‌.
خ‍ش‍ون‍ت‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌ -- داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
اول‍ی‍ای‍ی‌، آزاده‌
ت‍اوری‍س‌، ک‍ارول‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍لال‍ی‌، ف‍رزاد
دش‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۵۰-
دی‌ ب‍زن‍اک‌، اگ‍ن‍س‌
س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رز
طب‍اطب‍ای‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ف‍ران‍ک‍ل‌، ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۵۳-
ق‍ن‍ب‍ری‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۷-
لارس‍ن‌، ارن‍ی‌
ل‍رن‍ر،ه‍ری‍ت‌ گ‍ل‍ده‍ور
م‍وت‍اب‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۴۴-
پ‍ات‍ر - اف‍رون‌، رون‍ال‍د
ک‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ارت‍ق‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
اف‍راز
ب‍ه‍ار ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ ک‍وم‍اس‍ی‌
دان‍ژه‌
روش‍ن‍گ‍ران‌
زه‍ره‌ ون‍د
س‍خ‍ن‌
س‍ی‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ ه‍اش‍م‍ی‌
ش‍ک‍وه‌ دان‍ش‌
طل‍وع‌ دان‍ش‌
ل‍ی‍وس‍ا
م‍ه‍رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ راه‌ب‍ی‍ن‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی خشم
تاوریس ، کارول ؛  تهران روشنگران   ، [۱۳۷۰؟]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی زن ، بررسی علل افسردگی و راههای اقتدار بخشیدن به خویش
فرانکل ، لوئیس ، ۱۹۵۳- ؛  تهران شکوه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر خشم
پاتر - افرون ، رونالد ؛  تهران موسسه فرهنگی راه بین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌پ۲۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارت کنترل خشم
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ج۴‌م۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از عصبیت تا سلامت رفتار
کاوه ، سعید ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ ۵‌ک۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهره گیری مثبت از خشم : راهنمایی موثر برای الگوهای رفتار در بهبود...
لرنر،هریت گلدهور ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌ل۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
از خشم تا بخشش
لارسن ، ارنی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خشونت های اجتماعی
طباطبایی ، افشین ؛  تهران افراز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۱۶‬,‭ط۲‌خ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونه کنترل خشم را به فرزندتان بیاموزید؟
اولیایی ، آزاده ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۷۰۶۹۹۹ ارتقای سلامت ایرانیان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵،/‌خ۵،‌ف‍لا۸۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های کنترل خشم " ویژه ی دانش آموزان "
موتابی ، فرشته ، ۱۳۴۴- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵،‌م۸۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خشم ، احساس گناه ، شرم
دشتی ، مجتبی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳‌ه۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خشم :چگونه خشم یا عصبانیت خود را مدیریت کنیم ؟
قنبری ، امیر،۱۳۵۷- ؛  تهران مهرسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵،‌ق۸۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت کنترل خشم برای جوانان با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد به انضمام گروه درمانی
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌س۹‌خ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خشمت را قورت بده :!کتاب کار برای مدیریت خشم
جلالی ، فرزاد ؛  مشهد سیده فاطمه هاشمی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌ج۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عصبانیت
دی بزناک ، اگنس ؛  سنندج بهار بهمنی کوماسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۷‌ع۹۱۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک