کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ط س‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- ح‍ق‍وق‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -- طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۲-
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،- ۱۳۴۲
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د
 
ناشر:
[خ‍ط س‍وم‌]
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر قانون مجازات اسلامی ایران
اباذری فومشی ، منصور، ۱۳۴۲- ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منابع آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭‌م۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مواد مخدر مشتمل بر قوانین مواد مخدر قبل و بعد از انقلاب اسلامی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] [خط سوم ]   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم و نگارش انواع قراردادها
اباذری فومشی ، منصور،- ۱۳۴۲ ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش حقوقی در نظام قضائی ایران
باختر، احمد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۹۴‬,‭‌ب۲آ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک