کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌
آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ام‌ ه‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
آث‍ار م‍ع‍اص‍ر
اک‍رام‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌. م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ه‍اج‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر استاندارد سازی در آموزش و پرورش
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران آثار معاصر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۷۲‬,‭‌ف‍لا۵‌خ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  قم حوزه علمیه قم . مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران . مرکز نشر هاجر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌خ ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی خانواده
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران دانشگاه جامع علمی - کاربردی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۵۱۸‬,‭‌خ۹آ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی در نظام ارزش
خنیفر، حسین ؛  قم اکرام   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌خ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی و مقایسه نقش روش های مختلف بازدارنده در کاهش گرایش دانش آموزان به سیگار و مواد مخدر
امام هادی ، محمد علی ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت تربیت بدنی و تندرستی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۴۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک