کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : خ‍وارزم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
engagement
ن‍اب‍س‍ام‍ان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍وطال‍ب‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
اک‍ب‍ری‌، ی‍ون‍س‌
ج‍ع‍ف‍رزاده‌ ک‍ل‍ی‍ش‍م‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
رض‍ائ‍ی‌ گ‍زی‍ک‌، م‍ری‍م‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ق‍ائ‍دن‍ی‍ای‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ق‍ن‍ب‍ری‌ زرن‍دی‌، زه‍را
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌ ن‍وم‍ن‍دان‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‍ه‌
پ‍ی‍رزاده‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تغییرات رفتار و نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر در دوره دانشجویی و عوامل اجتماعی موثر بر آن
اکبری ، یونس ؛  خوارزمی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تدوین راهنمای عملی درمان شناختی رفتاری سومصرف مواد برای زنان با تمرکز بر نیازهای خاص زنان برای درمان
جعفرزاده کلیشمی ، مهناز ؛  خوارزمی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۰۴۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوی علی روابط سیستم های مغزی - رفتاری نظم جویی هیجان و طرحواره های هیجانی در وسوسه افراد مبتلا به سومصرف مواد
معصومی نومندان ، سعیده ؛  خوارزمی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۰۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش راهبردی نظم جویی فرایندی هیجان در وسوسه مقابله شناختی طرحواره های هیجانی و زودانگیختگی افراد مبتلا به سومصرف مواد مطالعه تک آزمودنی
قائدنیای جهرمی ، علی ؛  خوارزمی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۰۵۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش عملکرد خانواده و نظام ارزشی در پیش بینی گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان
پیرزاده ، حجت اله ؛  خوارزمی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۶۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر مورفین و سیس پلاتین بر سلول های سرطانی تخمدان رده PC 0872 A
رضائی گزیک ، مریم ؛  خوارزمی علوم زیستی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه جامعه شناختی اعتیاد زنان در مازندران به روش نظریه زمینه ای
هاشمی نژاد، مهدیه ؛  خوارزمی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۲۷۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوی روابط ساختاری فعالیت سیستم های مغزی رفتاری ، احساس تنهایی ، دشواری در تنظیم هیجان و وسوسه مصرف مواد در زنان سوءمصرف کننده
قنبری زرندی ، زهرا ؛  خوارزمی تهران روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۰۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه پدیده اعتیاد زنان در استان البرز با تاکید بر علت ها و پیامدها
سلیمانی ، سمیه ؛  خوارزمی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۵۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی نقش سیستم گلوتاماترژیک ناحیه پره فرونتال در اعتیاد به مورفین به روش خودتزریقی در موش صحرایی نر نژاد ویستار
ابوطالبی ، فاطمه ؛  خوارزمی علوم زیستی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۵۰۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک