کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : خ‍وزس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
drug abuse
ای‍ران‌
ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
خ‍وزس‍ت‍ان‌
زن‍دان‌
زن‍دان‍ی‍ان‌
ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ن‍م‍ا
گ‍روه‍ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‌
 
پدیدآور:
زرگ‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا
ف‍ی‍وض‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ل‍ن‍ج‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
پ‍ولادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ا واق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ادراره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
اس‍ت‍ان‍داری‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌، ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ ام‍ور ب‍ان‍وان‌
دب‍ی‍خ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در اس‍ت‍ان‍داری‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ا
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازدید از زندانها و گفتگو با مقامات کشور ژاپن
صرامی ، حمید ؛  خوزستان اداره کل استان خوزستان   ، ۱۳۷۷=۱۹۹۹
شماره راهنما: ۱۴۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کندوکاوی پیرامون معضل موادمخدر وراههای پیشگیری از اعتیاد
صرامی ، رضا ؛  خوزستان اداره کل زندانهای خوزستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۷۳گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش خلاصه عملکرد اداره کل زندانهای استان خوزستان مربوط به ۸ ساله اخیر(از سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۵) ۱۳۶۸
صرامی ، حمید ؛  خوزستان اداره کل زندانها واقدامات تامینی و تربیتی استان خوزستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۲۱۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کندوکاوی پیرامون نوجوانان بزهکار استان خوزستان ورودی به کانون اصلاح وتربیت اهواز طی ۱۲ ساله اخیر
صرامی ، حمید ؛  خوزستان اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خوزستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲۵۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مروری بر عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان خوزستان
فیوضی ، سعید ؛  خوزستان دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۳۳۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کندوکاوی پیرامون زندانیان موادمخدر د راستان خوزستان
ایران .خوزستان ، اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ؛  خوزستان ادراره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خوزستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۳۵۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت موادمخدر در استان خوزستان
ایران .خوزستان .استانداری ، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، دبیرخانه ؛  خوزستان دبیخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانداری خوزستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۴۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خوزستان در سال ۸۲
خوزستان .اداره کل زندانها. ؛  [خوزستان ] [۸۲]
شماره راهنما: ۵۴۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی آموزش خود متمایزسازی بوئن بر کاهش بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در استان آذربایجان شرقی
نریمانی ، مهدی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان ۱۳۸۷-۸۸
شماره راهنما: ۷۱۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان خوزستان
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  خوزستان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۲۳ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی روان نمایشگری به شیوه گروهی بر سازگاری عمومی و تغییر نگرش دانش آموزان پسر دبیرستانی در معرض خطر سوءمصرف مواد مخدر ناحیه سه آموزش و پرورش شهراهواز
لنجانی ، جهانگیر ؛  آزاد اسلامی -واحد تحقیقات خوزستان ۱۳۸۸-۸۹
شماره راهنما: ۸۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل وعوامل ارتکاب جرم در زنان زندانی استان خوزستان
پولادی ، محمدعلی ؛  خوزستان استانداری خوزستان ، کمیسیون امور بانوان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۷۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی رابطه بین جرم و گروههای خونی
زرگر، یدالله ؛  خوزستان مرکز مطالعات و تحقیقات اداره کل زندانها   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۴۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک