کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ورا
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
 
ناشر:
رش‍د
ن‍ش‍ر ژرف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی
دادستان ، پریرخ ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] نشر ژرف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۲ر۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تنیدگی یا استرس :بیماری جدید تمدن به ضمیمه مقیاس پیامدهای رویداد ... شاخص تنیدگی والدینی
استورا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌ف۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک