کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ص‍اب‌ -- داروه‍ا
اع‍ص‍اب‌ خ‍ودک‍ار -- داروه‍ا
اوپ‍ورن‌، ژان‌ پ‍ل‌،luaP naeJ ,niarruopuA
ج‍وان‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -- اث‍ر م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ -- رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
داروه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
داروه‍ا -- ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
داروه‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زن‍ان‌ -- داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
اوپ‍ورن‌، ژان‌ پ‍ل‌
ب‍ی‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا
ت‍وک‍ل‍ی‌ ص‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۵-
ش‍وش‍ار، پ‍ل‌، ۱۹۱۲-
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ص‍ف‍ری‌ ، ف‍اطم‍ه‌
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
م‍ک‌داول‌، دی‍وی‍د
ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۳۹-
ن‍ی‍ک‌، آن‍ی‍ت‍ا
پ‍ری‍ش‌، پ‍ی‍ت‍ر
چ‍وپ‍را، دی‍پ‍ک‌
ک‍اری‍ر، ال‍ی‍ور
ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ول‍م‍ن‌، ورن‍ان‌، ۱۹۴۶-
ک‍وه‍ن‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۹۱۰-
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
 
ناشر:
آدی‍ن‍ه‌
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ال‍ب‍رز
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
روش‍ن‌
روش‍ن‍گ‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍م‍ی‍دی‌; ت‍ه‍ران‌: س‍پ‍ه‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ان‍ون‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
پ‍ی‍دای‍ش‌
ک‍ت‍اب‍ی‍ران‌ [م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌]
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی دستگاه عصبی خودکار محیطی
کاریر، الیور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۳‬,‭‌ک۲د۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عمومی برای پیشگیری از اعتیاد
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، معاونت پیشگیری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد چیست و معتاد کیست ؟
کولمن ، ورنان ، ۱۹۴۶- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر آرزوها را می کشد
اوپورن ، ژان پل ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۵‬,‭‌ف‍لا۸آ۳‬,‭۱۳۷۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دارو مسئله پزشکی قرن
مصطفوی ، جلال ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۲/۵‬,‭‌م۶د۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجویز مطمئنتر داروها :راهنمائی برای برخی مسائل در مصرف داروها
بیلی ، لیندا ؛  آدینه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۲‬,‭‌ب۹‌ت۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :از اصول تا عمل
مک داول ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کانون گسترش علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگی شیرین است : معمای داروها و مواد مخدر
کوهن ، سیدنی ، ۱۹۱۰- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌ک۹‌م۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی داروئی
شوشار، پل ، ۱۹۱۲- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۲۲/۵‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دارو غذا نیست
پریش ، پیتر ؛  تهران روشنگران   ، [۱۳۶۷]
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌پ۴د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی
صائبی ، اسماعیل ؛  [تهران ] کتابیران [مرکز پخش ]   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ص۲‌ف۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دارو - درمان - عوارض شامل کلیه داروهای ژنریک
کاظم موسوی ، محمدرضا ؛  تبریز عمیدی ; تهران : سپهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۲۴د۱۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ داروئی =xedni lacituecamrahP
توکلی صابری ، محمدرضا، ۱۳۲۵- ؛  تهران روشن   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۵۱‬,‭‌ت۹‌ف۴‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر عادتهای مزاحم :برنامه جامع برای برخورد با رفتارهای اعتیادی
چوپرا، دیپک ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭R‬,‭۶۰۵‬,‭‌چ۹‌غ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر هرگز!
نیک ، آنیتا ؛  تهران پیدایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۹‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اعتیاد
نقیبی ، خسرو، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان فرهنگ مردم : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۷‌ت۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی پیشگیری از بازگشت
گورسکی ، ترنس ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش اعتیاد و جوان
ساری دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۶۲‬,‭آ۵د۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد زنان ؛ تفاوتهای جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن
صفری ، فاطمه ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ص۷‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی
البرز   ،
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5