کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ج‍وان‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍وان‍ان‌ --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
داروه‍ا --س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌--درم‍ان‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد
ش‍اگ‍ردان‌ -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ داروی‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
ش‍ی‍ش‍ه‌( م‍واد م‍خ‍در)
ف‍ش‍ار ه‍م‍س‍الان‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در
۱ .اع‍ت‍ی‍اد.
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ن‍گ‍ار
ب‍اق‍ری‌ ی‍زدی‌، س‍ی‍دع‍ب‍اس‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
دوران‍د، وی‍ن‍س‍ن‍ت‌ .م‍ارک‌
ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ای‍رز، آرت‍ور
م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ک‌داول‌، دی‍وی‍د
ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۳۹-
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
ک‍ول‍م‍ن‌، ورن‍ان‌، ۱۹۴۶-
ک‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
گ‍ورس‍ک‍ی‌، ت‍رن‍س‌
 
ناشر:
ت‍ب‍ل‍ور
ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ژه‌
دای‍ره‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ خ‍راس‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍پ‍ی‍د ب‍رگ‌
س‍پ‍ی‍دب‍رگ‌
ش‍لاک‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍درس‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ان‍ون‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌
ن‍ش‍ر آرام‍ش‌
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
ن‍گ‍ار اس‍ع‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد چیست و معتاد کیست ؟
کولمن ، ورنان ، ۱۹۴۶- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :از اصول تا عمل
مک داول ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کانون گسترش علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اعتیاد
نقیبی ، خسرو، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان فرهنگ مردم : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۷‌ت۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی پیشگیری از بازگشت
گورسکی ، ترنس ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش اعتیاد و جوان
ساری دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۶۲‬,‭آ۵د۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای بهورزان
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای کارکنان و مربیان آموزش بهورزی
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳،‌م۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات وابسته به مصرف مواد مخدر( برای استفاده مشاوران ، روانشناسان بالینی ، مددکاران ، روانپزشکان و روانپرستاران )
دوراند، وینسنت .مارک ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و فشار گروه همسالان :راهنمای جوانان و نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد
مایرز، آرتور ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی خراسان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹/۵‬,‭‌م۲‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های شغلی با تاکید بر :آسیب های شغلی ناشی از مواد روانگران
اسعدی ، نگار ؛  تهران نگار اسعدی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چگونه از آلوده شدن فرزندانمان به اعتیاد پیشگیری کنیم ؟
تهران تبلور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌چ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری زندگی سالم :برنامه ی درسی پیش گیری از اعتیاد بارویکرد تلفیقی
ملکی ، حسن ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹، ‌م۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیشه
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۱۰‬,‭‌ج ۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
داروهای غیر تجویزی ( مسکن ها، آرام بخش ها و داروهای محرک :)حقایقی برای نوجوانان و خانواده ها
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ج۴د۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مواد استنشاقی :حقایقی برای نوجوانان و خانواده ها
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۴‌م۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیدم پسرم با شیطان می رقصد
شف ، دیوید، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران دایره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌ش۷د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع والدین در زمینه جوانان و مواد مخدر
کی ، جیمز ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انواع مواد اعتیاد آور
حاجی لو، محمدرضا ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت وابستگی به مواد افیونی در بارداری ، تولد، شیردهی و نوزادی
نوروزی ، علیرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران سپید برگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ن۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان اختلال مصرف مواد محرک ، بر اساس مدل سرپایی و فشرده ماتریکس سوءمصرف مواد
طاهری نخست ، حمیدرضا ؛  تهران سپیدبرگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭ط۲ر ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2