کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۹
 
پدیدآور:
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۸۲۱- ۱۸۸۱
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ - زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تسخیرشدگان ( جن زدگان )
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ، ۱۸۲۱- ۱۸۸۱ ؛  [تهران ] نگاه - زرین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۶۰‬,‭‌ت۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک