کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دان‍ش‌، ت‍اج‌ زم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
۱.ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌.
 
پدیدآور:
دان‍ش‌، ت‍اج‌ زم‍ان‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معتاد کیست :مواد مخدر چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲۴‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجرم کیست :جرم شناسی چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭د ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک