کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی شامل :قوانین و مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری قانون مجازات اسناد سجلی با آخرین اصلاحات و الحاقات قوانین مجازات اسلامی شامل حدود و قصاص و دیات و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و اصلاحات اراضی شامل املاک مزروعی ... با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین ، آئین نامه ها، آراء و نظریات قضایی و مشورتی راجع به مواد مخدر با آخرین اصلاحات
تهران دانشور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۹۲‬,‭‌ب۴‌م۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک