کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وپ‍ی‍رام‍ات‌
خ‍ود ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ج‍ام‍ی‌
درم‍ان‌ ن‍ورف‍ی‍دب‍ک‌
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ااس‍ت‍رس‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد اف‍ی‍ون‍ی‌ و اف‍راد ع‍ادی‌
ه‍م‍س‍الان‌ م‍ن‍ح‍رف‌
وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
ک‍راک‌
 
پدیدآور:
ح‍دادی‌، روح‌ ال‍ه‌
ده‍ق‍ان‍ی‌ آرائ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ش‍م‍ال‍ی‌ اس‍ک‍وی‍ی‌، آرزو
ص‍ادق‍ی‌ ف‍ی‍روز آب‍ادی‌، وح‍ی‍د
ص‍ح‍رای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍لائ‍ی‌ خ‍رای‍م‌، رق‍ی‍ه‌
غ‍ن‍ی‌ زاده‌، ای‍ل‍ی‍ا
ف‍رخ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، طاه‍ره‌
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍رادی‌، اف‍س‍ان‍ه‌
ن‍ص‍رت‍ی‌، رق‍ی‍ه‌
گ‍ودرزی‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانی سوء مصرف کنندگان موادمخدر پیش و پس از درمان نگهدارنده با متادون
غنی زاده ، ایلیا ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی روش درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر درمان بیماران وابسته به مواد افیونی
گودرزی ، ناصر ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه غربالگری غیرمستقیم سوءمصرف مواد - ویرایش سوم
صادقی فیروز آبادی ، وحید ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵۳۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان موفقیت در درمان افراد وابسته به مواد افیونی بر حسب ابعاد شخصیتی
شمالی اسکویی ، آرزو ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۴۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر سلامت روان و الگوی امواج مغزی بیماران وابسته به مواد افیونی تحت دارو درمانی
دهقانی آرائی ، فاطمه ؛  دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سبک های مقابله بااسترس بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی و افراد عادی
صحرایی ، مهدی ؛  دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر داروی ضد صرع توپیرامات بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده )PPC(ناشی از مورفین
فرخی ، فاطمه ؛  دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۸۶
شماره راهنما: ۷۰۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه معنویت خودشناسی انسجامی ، اختلالات شخصیت و صفات شخصیت در دو نمونه معتاد و دانشجویی
نصرتی ، رقیه ؛  دانشگاه تهران (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۷۰۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله و سبک های اسنادی بین بیماران وابسته به مواد افیونی و افراد سالم
مرادی ، افسانه ؛  دانشگاه تهران (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۷۰۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش گروهی کنترل تکانه بر کاهش تکانشگری ، ولع مصرف ، و شدت اعتیاد بیماران مصرف کننده کراک تدخینی
حدادی ، روح اله ؛  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش عوامل والدینی ، همسالان ، سبک مقابله ، عزت نفس و پرخاشگری در مصرف مواد در میان نوجوانان شهر کرج
علائی خرایم ، رقیه ؛  دانشگاه تربیت معلم تهران ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه روانشناسی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۳۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری مبتنی بر مهارت های مقابله ای و درمان نگه دارنده با متادون در بهبود عوامل شناختی و رفتاری مرتبط با مصرف مواد و پرهیز از مواد افراد
قربانی ، طاهره ؛  دانشگاه تربیت معلم تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۴۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
پتانسیل های وابسته به رویداد sPRE در افراد وابسته به کراک هروئین در هنگام مواجهه با تصاویر دیداری القا کننده ولع قبل و بعد از درمان آموزش مهارت های مقابله ای شناختی - رفتاری
محمدی ، فاطمه ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۵۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک