کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
ت‍اث‍ی‍ر ق‍اچ‍اق‌
پ‍ل‍ی‍س‌ و اج‍ت‍م‍اع‌ -- ای‍ران‌ --ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
ک‍ش‍ف‌ م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ث‍اری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ن‍ج‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍اش‍م‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌ ال‍س‍ادات‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی شهرستان سمنان
نثاری ، خلیل ؛  دانشگاه علوم انتظامی دانشکده علوم و فنون اطلاعات وآگاهی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۴۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین تاثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از نگاه کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر در طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۸
هاشمی ، صدیقه السادات ؛  دانشگاه علوم انتظامی (دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۱۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر کشف مواد مخدر در ایست و بازرسی های فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد در سال ۱۳۸۷
رفیعی ، حسین ؛  دانشکده علوم و فنون انتظامی (دانشگاه علوم انتظامی ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پیامدهای انتظامی ناشی از مصرف قرص های اکستاسی توسط جوانان شهر مشهد مقدس ( سال ۱۳۸۷)
نجمی ، محمد ؛  دانشگاه علوم انتظامی ، دانشکده علوم و فنون انتظامی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
انتظام اجتماعی ، فصلنامه علمی - پژوهشی
تهران bاتوبان شهید همت غربی - دانشگاه علوم انتظامی - دانشکده علوم و فنون انتظامی - معاونت پژوهش . صندوق پستی :۱۳۹۷-۱۴۵۱۵ . کدپستی :۱۴۹۸۶۱۱۹۹۹۱ . تلفن و دورنگار:۴۸۹۳۱۷۳۴ . دانشگاه علوم انتظامی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ۷۵م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک