کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
ف‍ردگ‍رای‍ی‌
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ) ای‍ران‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ب‍اغ‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ن‍وب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۲۹-
گ‍ل‍ش‍ن‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ، ۱۳۵۲-
گ‍ل‍ش‍ن‌پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم : نگاهی به ارتقای قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران ، در روابط بین الملل
گلشن پژوه ، محمودرضا ، ۱۳۵۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۹‬,‭‌ق ۴‌گ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فرصت ها و آسیب های ناشی از فعالیت رسانه های دیجیتالی ( وبلاگ ، وب سایت و روزنت ...
گلشن پژوه ، محمودرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌گ۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند جهانی شدن و تغییرات و الزامات لازم در حوزه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
نوبخت ، محمدباقر، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۸‬,‭‌ن۹۳‌ف۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منافع فردی و منافع جمعی
صباغ پور، علی اصغر ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ،معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۷۶‬,‭‌ص ۲‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک