کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ( اس‍لام‍ش‍ه‍ر )
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ( اس‍لام‍ش‍ه‍ر )
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د اس‍لام‍ش‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و پیشگیری از اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ( اسلامشهر )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۷۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع اعتیاد در قهرمانان سابق ورزشی ایران با تاکید بر مصرف داروهای نیروزا
حاجی رسولی ، مسعود ؛  معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر   ،
شماره راهنما: ۷۷۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک