کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د اردب‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ود-ت‍ن‍ظی‍م‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ه‍ی‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ج‍ل‍دی‍ان‍ی‌، لاپ‍ر
طی‍ب‍ی‌، ک‍ل‍ث‍وم‌
م‍ت‍ی‍ق‍ن‍ی‌، ی‍اش‍ار
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍را
ن‍وج‍وان‌، ک‍م‍ال‌
ن‍وظه‍ور، ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
راهکارهای نجات از آتش اعتیاد ( ریشه واقعی تروریسم )
متیقنی ، یاشار ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۵۴۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست جنایی در قبال قاچاق مواد مخدر در حقوق ایران و اسناد بین الملل
نوظهور، جبرئیل ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۶۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه متغیرهای هیجان خواهی ، جرات ورزی و سلامت روانی در جوانان معتاد( زندانی - خودمعرف )و غیر معتاد شهرستان اردبیل
نعمتی ، حمیرا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۶۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ارزیابی شناختی ، قضاوت اجتماعی و بهزیستی هیجانی در بین افراد مصرف کننده متادون ، آمفتامین و عادی
امانی ، بهنام ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵-۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۰۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه خود-تنظیمی ، کنترل عاطفی و محرومیت اجتماعی در معتادین به مواد مخدر و داروهای روان گردان و افراد بهنجار
طیبی ، کلثوم ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۴۹۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
موثرترین روش پیشگیری از اعتیاد و جرایم موادمخدر
نوجوان ، کمال ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل علوم انسانی   ، ۱۳۹۳-۱۳۹۴
شماره راهنما: ۵۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه رشد اخلاقی و تنظیم هیجانی در نوجوانان دارای سوء مصرف مواد و نوجوانان عادی
جلدیانی ، لاپر ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۵۸۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک