کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍زری‍ق‌
ب‍ررس‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌
ن‍ی‍ت‍ری‍ت‌ اک‍س‍ای‍د
ه‍س‍ت‍ه‌ اک‍وم‍ب‍ن‍س‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، پ‍گ‍اه‌
م‍ودب‌، م‍ه‍س‍ا
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
پ‍ورخ‍داداد، س‍ه‍ی‍لا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الکتروفیزیولوژیک نورنهای قشر هسته اکومبنس وارتباط ناحیه تگمنتوم شکمی با آن بدنبال تجویز مورفین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
مودب ، مهسا ؛  دانشگاه شاهد(دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۵۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تزریق L- آرژینین و EMAN-Lدر ناحیه 1ACهیپوکامپ بر بی دردی ناشی از مرفین در آزمون فرمالین در موش بزرگ نر
هاشمی ، محبوبه ؛  دانشگاه شاهد (دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش گیرنده کانابینوئیدی نوع یک )1bc( بر میزان و الگوی فعالیت نورون های بخش مرکزی هسته اکومبنس در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی حساس شده به مورفین
عزیزی ، پگاه ؛  دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه ، گروه زیست شناسی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش نیتریک اکساید در هیپوکامپ پشتی موش بزرگ در شرطی سازی ناشی از مرفین به دنبال تخریب نوروتوکسیک آن ناحیه با کلشی سین
پورخداداد، سهیلا ؛  دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک