کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد
 
پدیدآور:
رض‍وان‍ی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه تکانشگری ، خطرپذیری و احساس جوئی در افراد مستعد به سوءمصرف مواد و عادی شهر تهران
رضوانی فرد، علیرضا ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک