کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌
آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ام‍ی‍د درم‍ان‍ی‌
ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ ارت‍ب‍اطی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
رئ‍ی‍س‍ی‍ان‌ خ‍ی‍رآب‍ادی‌، اک‍رم‌ ال‍س‍ادات‌
رض‍ای‍ی‌ ن‍ژاد، س‍الار
زری‍ن‌ ک‍ل‍ک‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ص‍در ج‍ه‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ پ‍ور چ‍ن‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍دال‍ت‍ی‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ زاده‌، ه‍ان‍ی‍ه‌
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، ن‍گ‍ار
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تفاوت هوش هیجانی معتادان دارای سابقه بازگشت و بهبود یافتگان با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی با - اون
عدالتی اسمعیل زاده ، هانیه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۵۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرسیرجان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر
عبدالله پور چناری ، مرتضی ؛  دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش مولفه های تاب آوری بر کاهش اعتیادپذیری و تغییر نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه ساکن در حومه تهران نسبت به مصرف مواد
زرین کلک ، حمیدرضا ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان
صدر جهانی ، سمیه ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۸۹-۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی و پیشگیری از عود در زنان درمانجوی وابسته به مواد مخدر
رئیسیان خیرآبادی ، اکرم السادات ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۹۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی ( مهارت های مقابله با استرس ، ابراز وجود ) بر پیشگیری از عود بیماران مرد مبتلا به اعتیاد
رضایی نژاد، سالار ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی و پیشگیری از عود مردان وابسته به مواد در مرکز اجتماع درمان مدار شهر اصفهان
کریمیان ، نگار ؛  دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۷۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک