کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- آم‍وزش‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- آم‍وزش‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ق‍ال‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌زدای‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
گ‍زارش‍ات‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ف‍ان‍ی‌، گ‍اس‍ت‍ون‌
ام‍ی‍رت‍ی‍م‍وری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،- ۱۳۲۵
دوب‍ی‌، وی‌.ک‍ی‌
دورک‍م‌، داوی‍د ام‍ی‍ل‌، ۱۸۵۸- ۱۹۱۷
زاه‍دی‌اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ول‍م‍ن‌، لارن‍س‌، ۱۹۳۷ - م‌
ش‍ول‍م‍ن‌، لارن‍س‌، ۱۹۳۷-
ص‍دق‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
ق‍ن‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍ت‍م‍دن‍ژاد، ک‍اظم‌،۱۳۱۳-
پ‍ی‍ن‌، م‍ال‍ک‍ول‍م‌، ۱۹۴۷ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی
شولمن ، لارنس ، ۱۹۳۷- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ش۸۷‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
استفانی ، گاستون ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودکشی
دورکم ، داوید امیل ، ۱۸۵۸- ۱۹۱۷ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭د۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظرخواهی همایش مقدماتی مشترک علمی ، کاربردی دانشگاه علامه طباطبایی
صدقی ، ناهید ؛  تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۴۲۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری و مراقبت اجتماعی
پین ، مالکولم ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۲۴۴‬,‭‌پ۹‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
وسایل ارتباط جمعی
معتمدنژاد، کاظم ،۱۳۱۳- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، -۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۰‬,‭‌م۶۷و۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در روابط عمومی
دوبی ، وی .کی ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۸۶‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مددکاری اجتماعی
زاهدی اصل ، محمد ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭ز۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زمینه زیست شناختی روان شناسی
امیرتیموری ، محمدحسن ،- ۱۳۲۵ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۵۵/۲‬,‭‌ف‍لا۸ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نویسی در مطبوعات
قندی ، حسین ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵۰۰‬,‭‌ق۹‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای کمک کردن به افراد، خانواده و گروهها
شولمن ، لارنس ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ش۸۷‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک