کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱ .ام‍ن‍ی‍ت‌ داخ‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌.
 
پدیدآور:
ج‍م‍ع‍ی‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنکاشی بر جنبه های مختلف امنیت عمومی و پلیس
جمعی از نویسندگان ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهش ، اداره چاپ و نشر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر مطالعات امنیت عمومی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۲۴۲/۵۶‬,‭آ۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک