کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ش‍ه‍د -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
روش‍ه‌، گ‍ی‌،۱۹۲۴-
ش‍ه‍ری‍اری‌ راد، ص‍دی‍ق‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنش اجتماعی :مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی
روشه ، گی ،۱۹۲۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۵‬,‭ر۹‌ک۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
شهریاری راد، صدیقه ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۰۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک