کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر در ک‍ودک‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
درم‍ان‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ش‍ه‍د -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اف‍ش‍اری‌، رض‍ا
روش‍ه‌، گ‍ی‌،۱۹۲۴-
زه‍روی‌، طاه‍ره‌
ش‍ه‍ری‍اری‌ راد، ص‍دی‍ق‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زاه‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنش اجتماعی :مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی
روشه ، گی ،۱۹۲۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۵‬,‭ر۹‌ک۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کنفرانسهای کنگره بیماریهای عفونی کودکان ، شهریور ماه ۱۳۶۲ ، مشهد
کنگره بیماریهای عفونی کودکان ( نخستین :۱۳۶۲ : مشهد) ؛  مشهد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرست پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
شهریاری راد، صدیقه ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۰۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه حساسیت ، ویژگی و کاآیی کیتهای اداری مرفین چک در تشخیص مصرف موادافیونی
زهروی ، طاهره ؛  زاهدان , خراسان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان , مرکز پذیرش و پیگیری معتادان خودمعرف مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۴۴۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه نتایج آزمون TAC در کودکان افراد معتاد به مواد افیونی
عبداللهیان ، ابراهیم ؛  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ،
شماره راهنما: ۴۴۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین
افشاری ، رضا ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی بالینی و درمان اورژانسهای مسمومین افشاری
افشاری ، رضا ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۸۴۵۱۵۳۰- ۸۴۱۲۰۸۱ ،آدرس ناشر :مشهد، خ . دانشگاه ساختمن قریشی ، دانشگاه علوم پزشکی ط. سوم ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۱۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تعیین اثر بخشی درمان نگهدارنده با متادون بر بهبود روانی - اجتماعی بیماران وابسته به مواد افیونی
معاونت پژوهشی ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۱۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک